Stadgar

§1

Föreningens syfte
Föreningen har till uppgift att inom Mönsterås Kommun väcka, underhålla och
utbreda intresset för den bildande konsten, särskilt genom:

att     anordna utställningar av konst och konstverk.
att     anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst.
att     för utlottning bland föreningens medlemmar köpa in konst och konstverk.

§2

Medlemmar
Föreningen består av årsmedlemmar.
Grupper eller föreningar kan vinna anslutning.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens årliga medlemslotteri.

§3

Verksamheten
Föreningen anordnar egna utställningar.
Föreningen skall, så långt det är möjligt, göra inköp på de utställningar föreningen medverkar i.

§4

Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om sju ledamöter och
fyra suppleanter, valda av årsmötet.
Ordföranden utses av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och studieorganisatör.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

§5

Protokoll
Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras.
Styrelsens medlemmar och suppleanter skall tillsändas avskrifter.

§6

Möten
Kallelse till föreningsmöte skall ske i god tid, senast åtta dagar före utsatt dag,
genom anslag, annonser i dagspress eller i övrigt enl. styrelsens beslut.

Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsmöte skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast tre dagar före utsatt mötesdag.
Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt  eller minst en tiondel
av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.
Extra föreningsmöte få inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§7

Röstning
Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som rör föreningens upplösning
eller ändring av stadgarna.
Omröstningen sker öppet, såvida sluten ej begäres.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företages.
Vid föreningsmöte äger varje närvarande röstberättigad en röst.

§8

Årsmöte
Vid årsmötet skall förekomma
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän
6. Årsberättelse.
7. Ekonomisk berättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av:
a. ordförande för ett år i styrelsen.
b. ordinarie ledamöter, tre st. på två år.
(styrelsen har 6 ledamöter, varav tre st. avgår växelvis)
c. suppleanter, två st. på två år.
(styrelsen har 4 suppleanter, varav två st. avgår växelvis)
d) två revisorer.
e) två revisorssuppleanter.
f) valberedning om tre personer varav en sammankallande.
11. Ev arvoden.
12. Fastställande av årsavgiften.
13. Övriga ärenden.
14. Avslutning.

§9

Styrelsen
Styrelsen åligger att arbeta enligt de i § 1 framförda syftena.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och studieorganisatör.
Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.
Styrelsen sammanräder minst en gång om året, på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så påfordra.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsen åligger dessutom:
att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar.
att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.
att genom kassörens försorg låta uppbära medlemmarnas årsavgifter, föra räkenskaper som avslutats per kalenderår
och före den 1 mars nästkommande år överlämna dessa till revisorerna för granskning.
att besluta rörande de utställningar och andra aktiviteter som skall anordnas.
att vid egna utställningar fastställa de normer enligt vilka utställningen skall arrangeras.
att besluta rörande de lotterier som föreningen skall anordna.
att utse firmatecknare.
att utse inköpsnämnd för konstverk till lotteriet.

§10

Lotteri
Medlemslotteri skall anordnas varje år, med dragning i mars månad.
Vinsterna skall bestå av konst eller konsthantverk, även böcker om konst kan användas.
Utlottningen göres på under förgående år gällande medlemskort.
Vinst som -trots påminnelse – ej avhämtas inom tre månader från dragningen tillfaller lotteriet.

§11

Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning är ej giltig, med mindre än att
samtliga närvarande röstberättigade därom är ense, eller att beslut fattas å två på varandra följande
föreningsmöten, därav minst ett årsmöte och på det föreningsmöte som sist hållits biträtts av minst
två tredjedelar av de närvarande röstberättigade.
Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något konsten gagnande ändamål,
varom föreningen äger besluta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *